Қолжазбаны құрылымдау ережелері

Меню страницы

Дереккөздер тізімін қоса алғанда, жалпы көлем 1 авторлық парақ шегінде болуы тиіс (бос орындары  бар белгілер 40 000 таңбадан артық емес).
            Файлда міндетті ретімен келесі тармақтар қамтылған:

ӘОЖ (UDC)
Қажетті индекстерді мына сайттардан табуға болады http://teacode.com/online/udc/ немесе https://udcsummary.info/
Жоғарғы сол жақ бұрышта көрсетілген.

DOI
Журнал тағайындайды.
Жоғарғы сол жақ бұрышта көрсетілген.

Мақала атауы
Мақаланың атауы он сөзден аспауы керек және зерттеу тақырыбын, мазмұны мен тақырыпты дәл көрсетуі керек.
Ортасында қалың бас әріптермен туралау. Үш тілде берілген.

Аңдатпа
Аңдатпа мақаланың қысқаша мазмұны ретінде қызмет етеді. Аңдатпаның көлемі – 200–250 сөз. Онда құрамдас бөліктерді дәйекті түрде белгілеу қажет:
1) Кіріспе (Introduction): ғылыми мәселелер мен зерттеу мақсатын қою.
2) Әдістер (Methods): зерттеу әдіснамасы және оны орындау реттілігі туралы мәліметтер.
3) Нәтижелер (Results) және талқылау (Discussion): зерттеудің нақты авторлық нәтижелерін және олардың сараптамасын келтіру.
4) Қорытынды (Conclusion): зерттеу туралы жалпы тұжырымдар, келтірілген зерттеудің тәжірибелік маңыздылығы мен келешегін көрсету.
Аңдатпа тұлғасыз түрде жазылуы керек. Оның мәтіні ғылымды қажет ететін, сенімді және қызықты баяндалуы қажет. Зерттеу жаңашылдығына, дереккөздердің түпнұсқалығына, тақырыптың ерекше тәсіліне сондай-ақ автордың ғылыми бағыттағы дамуына қосқан үлесіне баса назар аудару қажет. Сондай-ақ, «Автордың ойынша...» деген сөз тіркестерін қолданудан аулақ болаған жөн. Сонымен қатар, аңдатпада есімдерді бас әріптерге дейін қысқартусыз көрсету қажет.
Мәтінді ені бойынша туралау. Аңдатпа үш тілде беріледі  және ені бойынша тураланады.

Түйінді сөз
Түйінді сөздер ғылыми мақаланың іздеу тәсілі болып табылады және олар аңдатпада пайда болған кезде нақты ретпен келтіріледі. Олар ғылыми зерттеудің негізгі ережелерін, жетістіктерін, нәтижелерін, терминологиясын көрсетуі керек. Ұсынылатын түйінді сөздер саны – 5-10.
Үш тілде (аңдатпадан кейін тиісті тілде) көрсетіледі және ені бойынша тураланады.

Мақала мәтіні, құрылымдалған журнал ережелері бойынша 
Мақаланың мәтінінде ғылыми мәселелер қойылады және оның   өзектілігі, сондай-ақ мақсаты мен зерттеу міндеттерімен байланысы көрсетіледі. Автор басылымның негізгі идеясының дәлелдерін, оның белгіленген мәселе бойынша басқа зерттеулерден айырмашылығын ұсынуы керек.
Ғылыми айналымға жаңа мәліметтерді, фактілерді, қорытындыларды, ұсыныстарды және т.б. енгізуге назар аудару қажет. Автор ұсынылған зерттеуде әдістемелік тәсілдер сипатталған, эксперимент пен қолданылатын әдістерді ұйымдастыру үдерісі негізделген.
Мұнда автор өз зерттеулерін басқа зерттеушілердің осы саладағы алдыңғы жұмыстарымен салыстыра алады, бұл жүргізілген жұмыстың жаңалығын ашып, оған объективтілік береді.
Saryn ұсынған зерттеудің аналитикасы мен статистикасының нәтижелерін ұсынады, сондай-ақ бұл жерде қойылған мәселенің немесе мақсаттың болжамын дәлелдеу. Қажет болған жағдайда, нәтижелердің дәлелдерін ұсынатын, бірақ мәтінде келтірілген ақпаратты қайталамайтын авторлық иллюстрацияларды (кестелер, графиктер, суреттер) келтіруге болады. Нәтижелер қорытындыларды бағалау үшін жеткілікті ақпаратты қамтуы керек.
(Графиктердің, кестелердің, схемелардың барлық атаулары, қолтаңбалары мен құрылымдық элементтері үш тілде рәсімделеді).
Қорытындылай келе, зерттеу нәтижелерінің тұжырымдамасын, жұмыстың тәжірибелік бөлігі туралы негізгі тұжырымдарды қысқаша ұсыну қажет. Алынған нәтижелерді жұмыстың басында белгіленген мақсатпен салыстыру қажет және де осы бағыттағы зерттеулердің ұсынымдары мен көрінісі ұсынылады. Сондай-ақ, автор қойған мәселелердің болжамды дамуын және оларды шешу жолдарын көрсетуге болады.
Мәтін мақаланың түпнұсқа тілінде және тураланған ені бойынша көрсетіледі.

Дереккөздердің тізімі
Тізімге ең жаңа ғылыми әдебиеттер, сондай-ақ Scopus және Web of Science базаларына мақала жазу кезінде енгізілген журналдарда шетелдік авторлардың еңбектері кіруі керек.
Дереккөздер мен References (ұсыныстар) тізімін рәсімдеуережелеріне тиісті назар аудару керек және келтірілген дереккөздердің нәтижелерін мүмкіндігінше дәл ұсынып және соның ішінде дереккөзге сәйкес сілтемелерді көрсету керек. Басылым қаласы толығымен, соның ішінде Лондон, Санкт-Петербург және т. б.
Мәтін мақаланың түпнұсқа тілінде және тураланған ені бойынша көрсетіледі.

References (ұсыныстар)
References (ұсыныстар) міндетті түрде орыс және қазақ тілді жұмыстар үшін рәсімделеді. Егер мақала ағылшын тілінде болса, тек References (ұсыныстар) ұсынылады. Транслитерация ISO 9000 стандартына сәйкес жасалуы керек. References және сілтемелер тізімін рәсімдеу ережелерінен тоғырақ көре аласыз.
Мәтін ені бойынша тураланады.